MILJÖ OCH KVALITET

Vi är sedan mars 2007 miljöcertifierade och är nu certifierade enligt ISO 14001:2015. Vi arbetar enligt fastställd kvalitetsplan som följer ISO 9001:2015. Dessutom arbetar företaget aktivt för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö enligt fastställda policys och i enighet med lagar och förordningar.


Vi på IT-Underhåll ser som vår främsta uppgift att oavsett uppdragets omfattning representera optimal leveransförmåga, arbetskvalitet och servicegrad. För oss är det viktigt att alla arbeten utförs på ett för miljön skonsamt sätt. Vår kvalitets- och miljöansvarige är Kerstin Åhlund.


Våra övergripande miljömål är att:

» minska mängden luftemissioner orsakade av resor

   och transporter

» ersätta produkter och kemikalier med miljövänligare 

   alternativ

» återanvända och källsortera restprodukter

» verka för en successiv anpassning av energi-

   alternativen till bättre miljöval

» miljöbedöma leverantörer och under­entreprenörer

   och prioritera miljö­an­passade leverantörer

Trädgårdsnäringens Centrala YrkesKommitté = TCYK

För att höja kvalité, kunskap och status för grönytearbeten samt trädgårdsanläggning har branschen satt upp kunskapsmål och detta yrkesbevis.

Under vintern 2017 genomfördes för andra gången denna utbildning på IT Underhåll Stockholm. Utbildningen innehåller både praktik och teori beträffande grönyteskötsel och trädgårdsanläggning.

Efter examination delades ytterligare 13 yrkesbevis ut.


IT–Underhåll Stockholm AB har ett väl utvecklat och dokumenterat miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete.